Pinned Forum and Game Rules

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Forum and Game Rules

  Dragi jucatori,

  Lucruri pentru care ajungi banat permanent :
  1. Orice tip de furt, inselatorie, frauda (obiecte, cont, yang)
  2. Folosirea de hackuri.
  3. Nu ai voie sa te dai drept cineva din echipa.
  4. Abuzul de buguri. Daca gasesti un bug ai obligatia sa il raportezi echipei.
  5. Insulte aduse echipei sau jocului.
  6. Amenintarile la viata reala a echipei sau a jucatorilor.
  7. Rasismul.

  Lucruri pentru care ajungi suspendat temporar. Acestea pot duce si la ban permanent :
  1. Insultele oriunde in joc, comportamentul neadecvat, santajul si spamul.
  2. Comertul intre servere este permis sub forma limitata "acolo pentru calliope" si nu vom permite pe chat numele serverelor necunoscute. De asemenea nu oferim support in caz de furt. Se poate da ban definitiv.
  3. Deranjarea unui eveniment. Puteti lua ban temporar, iar daca ignorati avertismentul echipei luati direct permanent.
  4. Acuzațiile nefondate aduse membrilor staff-ului sau a altor jucatori. Nefondat inseamna ca nu aveti dovezi.

  Raportarea infracţiunilor
  Orice incalcare a regulamentului poate fi raportata la [email protected] sau global.calliope2.com/report unde trebuie sa ne oferiti dovezi (printuri, filmare video)

  Dreptul de proprietate asupra contului
  Proprietarul de drept al contului este deţinătorul e-mailului sub care este înregistrat acel cont. Echipa acestui server nu răspunde pentru pierderea, furtul sau expirarea adresei de email a unui cont.
  Vă rugăm respectuos să nu mai insistați în încercarea de a afla adresa de email a unui cont, deoarece nici un membru al staff-ului nu vă va oferi astfel de informații.

  Cuvânt de încheiere
  Cazurile care nu sunt prevăzute de prezentul regulament sunt lăsate la aprecierea şi judecata membrilor staff-ului. Cu toate acestea, noi vom încerca să păstrăm aceste reguli actualizate, pentru a acoperi situaţii noi apărute sau pentru a clarifica regulile deja stabilite.

  Situații speciale
  - Echipa nu se ocupa de intermediari.
  - Nu răspundem de obiectele sau Yang-ul date împrumut.
  - Nu răspundem de obiectele date cuiva de bună-voie (împrumut pentru duel, sa vadă cum îi vin, sa vadă ce damage dă, etc).
  - Echipa acestui server nu răspunde pentru obiectele pierdute din cauza gradului negativ. Este obligația fiecărui jucător să își protejeze echipamentul în aceste cazuri.
  - Echipa nu raspunde pentru obiectele vândute sau aruncate din greșeală, esuate la plus, date mancare la pet, stricate la switch si alte chestii care rezulta din actiunile jucatorului.
  - PvP-ul in zonele de farm este permis numai daca vreti ca bateti voi bossul, sau metinul. Daca veniti sa faceti pvp in zonele de farm doar pentru a deranja jucatorii puteti lua ban temporar, sau permanent daca ignorati avertismentul GM-ului.

  email: [email protected]
  Ingamename [GA]Klaus
  Youtube
 • Dear players,

  You can get permanently banned for:
  1. Any kind of theft, fraud (items, accounts, yang)
  2. Use of hacks.
  3. You pretend you make part of game's team.
  4. Abuse of bugs. If you find a bug you have to report it to the game's team.
  5. Insults to the game's team.
  6. Real life threats.
  7. Racism

  You can get temporarily suspended for. These can also lead to permanent ban :
  1. Insults anywhere in the game, inappropriate behavior, blackmail and spam.
  2. Trade between servers is allowed in a limited form "there for calliope" and we will not allow the names of unknown servers. We also don't offer support in case of theft. You can get banned.
  3. Disturbing an event. You can take temporarily ban, or if you ignore the team's warning, you take permanently ban.
  4. Unfounded accusations made to staff members or other players. Unfunded means you have no evidence.

  Reporting
  Any violation of the policy can be reported to [email protected] or global.calliope2.com/report where you need to provide evidence (prints, videos)

  Account ownership
  The rightful owner of the account is the holder of the e-mail under which that account is registered. The team of this server is not responsible for the loss, theft or expiration of an account's email address.
  Please respect and don't insist on attempting to find an email address for an account because no staff member will provide you with such information.

  Concluding
  Things that are not provided by this Regulation are left to the discretion and judgment of the staff members. However, we will try to keep these updated rules to cover new emerging situations or to clarify the rules already established.

  Special situations
  - The team doesn't deal with intermediaries.
  - We do not respond to item or Yang loan.
  - We do not respond to objects given to someone willingly (loan for the duel, see how they fit on him/she, see what damage they give, etc.).
  - The team of this server is not responsible for lost objects due to the negative rank. It is the duty of each player to protect their equipment in these cases.
  - The team is not responsible for items sold or mistaken, misplaced, given as peed food, broken items, and other things that result from the player's actions.
  - PvP in farm areas is only allowed if you want to beat the boss, or the stones. If you come in to make pvp in farm areas just to bother players you can take temporarily ban, or permanently if you ignore GM's warning.

  email: [email protected]
  Ingamename [GA]Klaus
  Youtube